Legislatíva

Legislatíva

Informácie, Legislatíva

Stavebný zákon, novela 2010 Z.z. č. 147/2013 Vyhláška 147/2013 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Z.z. č. 508/2009 Vyhláška 508/2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia

Viac