Vykurovacie systémy

Rekuperácia v obytných priestoroch

Rekuperácia, Vykurovacie systémy

Účinnosť rekuperácie je účinnosť spätného získavania tepla. V princípe ide o využitie odpadového tepla na predhrev chladného, čerstvého vzduchu. Nulová účinnosť je účinnosť otvoreného okna, kedy teplý vzduch bez úžitku odchádza a studený, čerstvý vzduch je priamo privádzaný do miestnosti, ktorá sarýchlo ochladzuje až na vonkajšiu teplotu. Stopercentná účinnosť (technicky

Viac

Ekvitermické regulácie

Vykurovacie systémy

Používa sa v prevažnej miere vo vykurovacích systémoch, pričom má za úlohu zabezpečiť komfort vo vykurovanom priestore v závislosti na teplote okolia. Teplota vykurovacej vody sa teda mení v závislosti na vonkajšej teplote. Pokiaľ je vonku chladnejšie, teplota vykurovacej vody sa automaticky zvýši. Naopak, keď je vonku teplejšie, teplota vody

Viac

Zvyšovanie výkonu a účinnosti slnečných energetických systémov v obytných budovách

Solárne systémy, Vykurovacie systémy

Energetické hodnotenie systémov na báze obnoviteľných zdrojov energie podlieha metodikám odporúčaných európskych noriem, v ktorých sa výpočet účinnosti odlišujepodľa druhu obnoviteľnej energie. Aké sú možnosti optimalizácie jednotlivých komponentov a parametrov slnečného energetického systému (SES) na prípravu teplej vody v budovách? Pokúsime sa zodpovedať na túto otázku a zároveň sledovať cieľ

Viac

Porovnanie vykurovacích sústav v rodinných domoch

Vykurovacie systémy

Pri voľbe vykurovacej sústavy každého z nás zaujímajú najmä investičné náklady na jej zriadenie, aké budú prevádzkové náklady pri súčasných cenách a takisto návratnosť investícií, a to, samozrejme, pri vysokej výhrevnosti. Existuje niekoľko možností riešenia vykurovacích sústav, ale pri samotnom návrhu treba tieto možnosti zvážiť, porovnať a na základe výsledkov

Viac

Zdroj tepla – kotol

Vykurovacie systémy

Dôležitou otázkou v súvislosti s vykurovacími sústavami je aj voľba zdroja tepla s palivovou základňou a, samozrejme, so všetkými činiteľmi, ktoré ich výber limitujú, napríklad dostupnosť paliva, technické a výkonové parametre, konštrukcia kotla, priestorová náročnosť kotla, požiadavky na odvod spalín, komín, obsluhu, meranie, reguláciu, komfort ovládania, ekonomickú efektívnosť kotla (ročná

Viac

Kombinované vykurovacie systémy – výhody a nevýhody

Vykurovacie systémy

Všetky kombinované vykurovacie systémy vytvárajú z hľadiska energetického, environmentálneho a ekonomického optimálne vyvážené vnútorné prostredie vďaka kombinácii výhod jednotlivých vykurovacích systémov. Preto sú energeticky úsporné. Ich nevýhodou sú vyššie investičné náklady a náročnejší výpočet, návrh a posúdenie.

Viac

Výhody a nevýhody sálavých vykurovacích systémov, porovnanie s konvekčným vykurovaním

Vykurovacie systémy

Najväčšou výhodou sálavých systémov je vytvorenie homogénneho tepelného stavu v interiéri s výborným horizontálnym a vertikálnym teplotným priebehom, čo je základným predpokladom úspory energie. Tieto systémy sú mimoriadne flexibilné vo vzťahu k priestorovému a časovému regulovaniu tepelného výkonu a umožňujú (najmä tzv. priamovýhrevné) takmer individuálnu dodávku tepla do zvoleného priestoru.

Viac

Výhody a nevýhody konvekčných vykurovacích telies

Vykurovacie systémy

K výhodám konvekčných vykurovacích telies patria najmä nižšie investičné náklady, pri panelových a rúrových telesách menšie vírenie prachu a lepšie čistenie vykurovacieho telesa, bezhlučná prevádzka, prispôsobenie sa ľubovoľnej ploche (rúrovými vykurovacími telesami) a nakoniec možnosť kombinácie s inými vykurovacími sústavami. K nevýhodám týchto vykurovacích telies patria ich relatívne malé výkony,

Viac

Vykurovacie systémy všeobecne

Vykurovacie systémy

Podľa fyzikálneho spôsobu odovzdávania tepla môžeme vykurovacie systémy rozdeliť na konvekčné (konvekcia – prúdenie vzduchu), sálavé a kombinované. Pri konvekčných vykurovacích systémoch sa teplo odovzdáva z povrchu vykurovacieho telesa alebo z teplovzdušných jednotiek do vykurovaného priestoru prúdením ohriateho vzduchu. Pri sálavom vykurovaní sa zo sálavej vykurovacej plochy odovzdáva teplo do

Viac

Čo ovplyvňuje voľbu vykurovacej sústavy?

Vykurovacie systémy

Voľbu optimálnej vykurovacej sústavy každého objektu limituje veľké množstvo podmienok z vonkajšieho aj vnútorného prostredia a charakter prevádzkovania zariadení vytvárajúcich kvalitnú mikroklímu. Na túto voľbu však neexistuje nijaká šablóna, ktorá by sa dala jednoducho aplikovať na rozličné stavebné objekty, teda na každý rodinný dom či byt. Zvoliť optimálnu vykurovaciu sústavu

Viac