Informácie

Montáž klimatizácie

Klimatizácia

Profesionálna montáž zabezpečí bezproblémovú prevádzku Na správne fungovanie klimatizácie je nevyhnutné dodržať montážny postup a vykonať rad úkonov. Ešte pred samotnou inštaláciou odporúčame prizvať si technika na odbornú obhliadku miestnosti, kde chcete klimatizáciu umiestniť. Tento krok je prvým predpokladom k úspešnej a rýchlej montáži, pretože po konzultácii s odborníkom bude jasné: presné umiestnenie

Viac

Výber klimatizácie

Klimatizácia

Kúpa klimatizácie Pri kúpe nástennej klimatizácie by sme nemali zabúdať na pravdepodobnú potrebu menších stavebných úprav. Súčasťou nástennej klimatizácie je totiž aj vonkajšia jednotka. Najbežnejším typom klimatizácií inštalovaných v bytoch sú jednotky split, resp. multisplit, a to v nástennom variante. Pri každej klimatizácii je potrebné riadiť są aj veľkosťou miestnosti, ktorú má stroj vychladiť. Udáva są v metroch

Viac

Ako si vybrať klimatizáciu ?

Klimatizácia

Pre správny výber klimatizácie vyhľadajte odborníka. Špecializovaná firma vám po konzultácii alebo obhliadke priestoru poradí, aká klimatizácia je pre váš priestor najvhodnejšia. Neodporúčame kúpu klimatizácie v hypermarketoch alebo obchodných domoch, nakoľko nemáte zaručené, že obsluhujúci personál vám dostatočne odborne poradí a zodpovie otázky týkajúce sa správneho výberu klimatizácie. Ďalší problém,

Viac

Legislatíva

Informácie, Legislatíva

Stavebný zákon, novela 2010 Z.z. č. 147/2013 Vyhláška 147/2013 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Z.z. č. 508/2009 Vyhláška 508/2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia

Viac

Rekuperácia v obytných priestoroch

Rekuperácia, Vykurovacie systémy

Účinnosť rekuperácie je účinnosť spätného získavania tepla. V princípe ide o využitie odpadového tepla na predhrev chladného, čerstvého vzduchu. Nulová účinnosť je účinnosť otvoreného okna, kedy teplý vzduch bez úžitku odchádza a studený, čerstvý vzduch je priamo privádzaný do miestnosti, ktorá sarýchlo ochladzuje až na vonkajšiu teplotu. Stopercentná účinnosť (technicky

Viac

Ekvitermické regulácie

Vykurovacie systémy

Používa sa v prevažnej miere vo vykurovacích systémoch, pričom má za úlohu zabezpečiť komfort vo vykurovanom priestore v závislosti na teplote okolia. Teplota vykurovacej vody sa teda mení v závislosti na vonkajšej teplote. Pokiaľ je vonku chladnejšie, teplota vykurovacej vody sa automaticky zvýši. Naopak, keď je vonku teplejšie, teplota vody

Viac

Zvyšovanie výkonu a účinnosti slnečných energetických systémov v obytných budovách

Solárne systémy, Vykurovacie systémy

Energetické hodnotenie systémov na báze obnoviteľných zdrojov energie podlieha metodikám odporúčaných európskych noriem, v ktorých sa výpočet účinnosti odlišujepodľa druhu obnoviteľnej energie. Aké sú možnosti optimalizácie jednotlivých komponentov a parametrov slnečného energetického systému (SES) na prípravu teplej vody v budovách? Pokúsime sa zodpovedať na túto otázku a zároveň sledovať cieľ

Viac

Porovnanie vykurovacích sústav v rodinných domoch

Vykurovacie systémy

Pri voľbe vykurovacej sústavy každého z nás zaujímajú najmä investičné náklady na jej zriadenie, aké budú prevádzkové náklady pri súčasných cenách a takisto návratnosť investícií, a to, samozrejme, pri vysokej výhrevnosti. Existuje niekoľko možností riešenia vykurovacích sústav, ale pri samotnom návrhu treba tieto možnosti zvážiť, porovnať a na základe výsledkov

Viac

Zdroj tepla – kotol

Vykurovacie systémy

Dôležitou otázkou v súvislosti s vykurovacími sústavami je aj voľba zdroja tepla s palivovou základňou a, samozrejme, so všetkými činiteľmi, ktoré ich výber limitujú, napríklad dostupnosť paliva, technické a výkonové parametre, konštrukcia kotla, priestorová náročnosť kotla, požiadavky na odvod spalín, komín, obsluhu, meranie, reguláciu, komfort ovládania, ekonomickú efektívnosť kotla (ročná

Viac

Kombinované vykurovacie systémy – výhody a nevýhody

Vykurovacie systémy

Všetky kombinované vykurovacie systémy vytvárajú z hľadiska energetického, environmentálneho a ekonomického optimálne vyvážené vnútorné prostredie vďaka kombinácii výhod jednotlivých vykurovacích systémov. Preto sú energeticky úsporné. Ich nevýhodou sú vyššie investičné náklady a náročnejší výpočet, návrh a posúdenie.

Viac