Porovnanie vykurovacích sústav v rodinných domoch

Vykurovacie systémy

Pri voľbe vykurovacej sústavy každého z nás zaujímajú najmä investičné náklady na jej zriadenie, aké budú prevádzkové náklady pri súčasných cenách a takisto návratnosť investícií, a to, samozrejme, pri vysokej výhrevnosti. Existuje niekoľko možností riešenia vykurovacích sústav, ale pri samotnom návrhu treba tieto možnosti zvážiť, porovnať a na základe výsledkov sa rozhodnúť. Samozrejme, pred porovnaním treba mať dostatočné množstvo informácií o samotnom objekte, o jeho stavebnom, dispozičnom a prevádzkovom riešení, o materiálovej báze hlavných stavebných konštrukcií a o oblasti jeho realizácie (situovania). Na základe týchto informácií môžeme postupne určiť energetickú bilanciu, t. j. určiť potrebný príkon vykurovacích sústav podľa výpočtu tepelných strát a uskutočniť technicko-ekonomické vyhodnotenie navrhovaných alternatív na základe ročnej spotreby energie, ročnej spotreby paliva, ročných nákladov na palivo, predpokladaných investičných nákladov a návratnosti investícií. Pri tom vám, prirodzene, poradia odborníci na vykurovanie alebo poradenské energetické centrum.

Predpokladané investičné náklady na alternatívne 
vykurovacie sústavy
Vykurovacia sústava Predpokladané celkové investičné náklady v EUR (Slovenská koruna)
Konvekčné vykurovacie telesá s klasickým plynovým kotlom 61 400 € (185 000 Sk)
Konvekčné vykurovacie telesá s kondenzačným plynovým kotlom 69 700 € (210 000 Sk)
Konvekčné priamovýhrevné elektrické vykurovacie telesá 5643 € (170 000 Sk)
Veľkoplošné teplovodné podlahové vykurovanie s klasickým plynovým kotlom 7469 € (225 000 Sk)
Veľkoplošné teplovodné podlahové vykurovanie s kondenzačným plynovým kotlom 8298 € (250 000 Sk)
Priamovýhrevné elektrické podlahové vykurovanie 6970 € (210 000 Sk)

Čo však tieto údaje znamenajú pre návratnosť investícií?

Konvekčné vykurovanie alebo klasický plynový a kondenzačný kotol?

Pri porovnaní konvekčného vykurovania vykurovacími telesami s klasickým plynovým kotlom a kondenzačným kotlom je rozdiel v predpokladaných investičných nákladoch približne 830 € (25 000 Sk). Ročná úspora podlahového vykurovania oproti vykurovacím telesám je od 112 € (3 400 Sk) do 131 € (3 950 Sk), čo predstavuje návratnosť investícií od 6,5 do 7,5 rokov. Pri porovnaní teplovodného podlahového vykurovania a konvekčného vykurovania vykurovacími telesami s klasickým plynovým kotlom pri oboch vykurovacích sústavách je rozdiel v predpokladaných investičných nákladoch približne 1327 € (40 000 Sk). Ročná úspora podlahového vykurovania oproti vykurovacím telesám je od 189 € (5 700 Sk) do 202 € (6 100 Sk), čo predstavuje návratnosť investícií od 6,5 do 7,0 rokov.

Podlahové vykurovanie s kondenzačným kotlom alebo konvekčné vykurovanie s klasickým kotlom?

Pri porovnaní teplovodného podlahového vykurovania s kondenzačným kotlom a konvekčného vykurovania vykurovacími telesami s klasickým plynovým kotlom je rozdiel v predpokladaných investičných nákladoch približne 2157 € (65 000 Sk). Ročná úspora podlahového vykurovania oproti vykurovacím telesám je 285 € (8 600 sk) až 309 € (9 300 Sk), čo predstavuje návratnosť investícií od 7,0 do 7,5 roka. Ak porovnáme veľkoplošné teplovodné podlahové vykurovanie s klasickým plynovým kotlom a priamovýhrevným elektrickým podlahovým vykurovaním, môžeme konštatovať, že priamovýhrevné podlahové vykurovanie je úspornejšie oproti teplovodnému, ak je čas prevádzky približne do 14 h. V tom prípade sú ročné platby za vykurovanie obidvomi vykurovacími sústavami takmer rovnaké. Ak je čas prevádzky vykurovacej sústavy dlhší než 16 až 20 hodín, pri teplovodnom podlahovom vykurovaní sa dosahujú úspory 27 € (820 Sk) až 188 € (5 675 Sk). Ak je rozdiel v investičných nákladoch 498 € (15 000 Sk), návratnosť je od 2,5 do 18 rokov.

Záverom

Na základe porovnania veľkoplošného teplovodného podlahového vykurovania s kondenzačným plynovým kotlom a priamovýhrevným elektrickým podlahovým vykurovaním možno konštatovať, že pri elektrickom priamovýhrevnom podlahovom vykurovaní sa dosahujú úspory oproti teplovodnému vykurovaniu, ak je čas prevádzky približne do 12 h. Vtedy sú ročné platby za vykurovanie obidvomi vykurovacími sústavami takmer rovnaké. Ak je čas prevádzky vykurovacej sústavy dlhší než 16 až 20 hodín, pri teplovodnom podlahovom vykurovaní sa dosiahnu úspory 127 € (3 825 Sk) až 291 € (8 770 Sk). Pri rozdiele v investičných nákladoch 1328 € (40 000 Sk) je návratnosť od 4,5 do 10,5 rokov. Podľa štatistických údajov väčšina domácností či už v rodinných, alebo bytových domoch prevádzkuje vykurovaciu sústavu minimálne 16 h denne na požadovanú teplotu (20 až 22 °C) a 8 hodín na útlmovú teplotu – nižšiu o 2 až 4 °C. Na základe prieskumov možno konštatovať, že sa vykuruje o 2 až 4 °C viac, ako sa pre jednotlivé miestnosti odporúča v hygienických predpisoch.

Potreba tepla, resp. tepelné straty vykurovaného interiéru sú okrem iných parametrov aj funkciou tzv. výslednej teploty, t. j. priemernej teploty súčtu teploty vzduchu a účinnej povrchovej teploty. Tie sú diametrálne odlišné (o 2 až 4 °C) vzhľadom na spôsob vykurovania, pričom zmena teploty vzduchu o 1 °C znamená zníženie, resp. zvýšenie prevádzkovej energetickej náročnosti o 6 až 7 percent. To jasne dokumentuje nižšiu spotrebu energie a 10 až 25 percent v prospech sálavého podlahového vykurovania oproti konvekčnému vykurovaniu vykurovacími telesami (radiátormi). Súčasne je to dané aj tým, že z hľadiska konštrukčného vyhotovenia vykurovacej plochy sa pre veľkoplošné sálavé systémy požadujú minimálne merné tepelné straty (napr. pri podlahovom vykurovaní 20 W/mvzhľadom na nízke teploty teplonosnej látky charakteristické pre tzv. nízkoteplotné vykurovanie), to znamená, že stavebné konštrukcie tvoriace budovy musia spĺňať v súčasnosti platné tepelnotechnické normy.

Treba podotknúť, že analýza bola vypracovaná a aktualizovaná pre cenové relácie za energie a palivá (rok 2013), teda návratnosti investícií sa budú meniť v závislosti od týchto cien.

Komentáre sú vypnuté.